2023-09-01

Od 1 września 2023 r. wyższy limit zwolnienia wartości posiłków ze składek ZUS

W wyniku nowelizacji rozporządzenia składkowego podwyższono kwotę wyłączenia z oskładkowania wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom z 300 zł do 450 zł. Nowa kwota zwolnienia będzie obowiązywać od 1 września 2023 r.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników stanowi przychód z umowy o pracę w rozumieniu przepisów podatkowych. Niektóre rodzaje przychodów są zwolnione z oskładkowania – określa je tzw. rozporządzenie składkowe.

Jednym z wyłączeń jest wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu – do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł (§ 2 ust. 1 pkt 11 rozporządzenia składkowego).

Nowelizacja rozporządzenia składkowego zakłada podwyższenie kwoty zwolnienia z oskładkowania wartości finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu z 300 zł na 450 zł. 

Posiłkiem w rozumieniu ww. przepisów są zarówno gotowe posiłki, jak i przetworzone produkty żywnościowe nadające się do bezpośredniego spożycia.

Nowelizacja przewiduje również wprost, że z podstawy wymiaru składek będzie wyłączona wartość otrzymanych przez pracowników kuponów, talonów, bonów żywieniowych i kart przedpłaconych, do kwoty 450 zł.

Ponadto od 1 września 2023 r. zmianie ulegną także zasady przeliczania wynagrodzenia wypłacanego w walucie obcej.

Zgodnie z nowelizacją stanowiące podstawę wymiaru składek przychody pracownika osiągane w walutach obcych wypłacane przez:

 

PODSTAWA PRAWNA

§ 1 rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z 9 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Dz.U. z 2023 r. poz. 1665

 

Dane Kontaktowe


Mapa Dojazdu

Partnerzy